تجویز آنتی بیوتیک به خواست بیماران

 طبق تحقیقات اخیر، پزشکان در صورتی که فکر کنند بیماران از آنها انتظار آنتی بیوتیک را دارند این دارو را تجویز می کنند. جالب است که پزشکان حتی با وجود اینکه ممکن است بیمار، عفونت باکتریایی نداشته باشد هم این دارو را تجویز می نمایند که این عمل طبیعتا بی تاثیر خواهد بود.

Docs prescribe antiobitoics if patients expect them.coldax.01

در تحقیقی که بر روی 400 پزشک در انگلستان در فوریه سال 2017 انجام شد، محققان، پزشکان را با دو سناریوی مختلف مواجه کرده تا تصمیم آنها مبنی بر تجویز آنتی بیوتیک را بسنجند. نتیجه این بررسی نشان داد که پزشکان در صورتی که بیمارانشان انتظار دریافت آنتی بیوتیک را داشته باشند برایشان این دارو را تجویز می نمایند.

استفاده نادرست و اضافی آنتی بیوتیک موجب مقاومت آنتی بیوتیکی شده که مشکلی فراگیر در سرتاسر جهان است.

Docs prescribe antiobitoics if patients expect them.coldax.02

در این تحقیق بیان شده " تلاش های بسیاری برای تشویق پزشکان به پایبندی به خط مشی پزشکی هنگام تجویز آنتی بیوتیک انجام شده است. اگرچه، با اندکی انتظار و توقع بیمار تمامی این تلاش ها بی نتیجه مانده و منجر به تجویز بی رویه این دارو گردیده است."

در این مورد بهتر است پزشکان و بیماران با هم همکاری نزدیکی بنمایند بدین صورت که بیماران انتظارات واقع بینانه ای از آنتی بیوتیک و موارد کاربرد و اثربخشی آن داشته باشند. همچنین پزشکان می بایست در صورتی که انتظار بیمار مغایر خط مشی های اعلام شده است وی را آگاه و از تجویز بی مورد این دارو خودداری نمایند.

Docs prescribe antiobitoics if patients expect them.coldax.03